Russian man power sawmill. - Russian man power sawmill. [Recto]